เราเข้าใจว่าการที่เรามาถึงจุดนี้ได้องค์ประกอบส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการสนับสนุนจากชุมชนเราซาบซึ้งในน้ำใจอันดีนี้ และเพื่อเป็นการขอบคุณ
เราจึงได้จัดโครงการต่างๆเพื่อตอบแทนและคืนสื่งดีๆให้กับสังคม ที่ผ่านมาเราได้สานสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและกลุ่มคนในท้องถิ่น ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
ทุนทรัพย์หรือแม้กระทั่งการจัดหาทรัยากรณ์ที่มีอยู่ในโรงงานเพื่อกลับไปช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาดแคลน
เช่น การจัดมอบทุนนักเรียนเรียนดี